Producenci
Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu Kolorowe Sklepy

Dokument ten określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki

zachowania poufności użytkowników serwisu znajdującego się pod adresami kolorowe sklepy.pl i czarnysklep.pl

.

Jeżeli z treści dokumentu nie wynika nic innego, wyrażenia pisane w nim wielką literą

mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu

Kolorowesklepy, dostępnym pod adresem

www.czarnysklep.pl/regulamin

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku

O ochronie danych osobowych

jest firma Ergo-Sum

ul. Królowej Jadwigi 7/9 41-902 Bytom

Kontakt z Administratorem jest możliwy w

szczególności za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: sklep@kolorowesklepy.pl

1.

Sposób gromadzenia danych osobowych

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu są przekazywane Administratorowi bezpośrednio przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, także w trakcie kontaktu email lub telefonicznego. Podanie danych osobowych przez użytkowników serwisu jest dobrowolne, jednakże odmowa podania niektórych danych może uniemożliwić korzystanie z Serwisu (dane te zostaną przez Administratora wyróżnione jako niezbędne). Z uwagi na specyfikę usługi świadczonej drogą elektroniczną, jaką jest Serwis, nie jest możliwe korzystanie z niej anonimowo (konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych).

Podanie danych nieprawdziwych może uniemożliwić lub poważnie utrudnić

korzystanie z Serwisu i wszystkich jego funkcji.

Ponadto Administrator może gromadzić dane charakteryzujące

sposób korzystania z Serwisu (dane eksploatacyjne), które pobierane są automatycznie przez system informatyczny, w ramach którego funkcjonuje Serwis.

 

2.

Zakres gromadzonych danych osobowych.

2.1.

Dane gromadzone w związku z zawieraniem umów pomiędzy Administratorem a

Użytkownikami Administrator przetwarza dane Użytkowników podane w procesie zawierania przez Użytkownika umowy z Administratorem (Umowy Obsługi Użytkownika oraz Umowy Obsługi Sprzedającego) takie jak imię i nazwisko, firma (o ile została podana), adres e-mail, numer telefonu, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji (w tym także adres do wysyłki Produktów) jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały. W wypadku Sprzedających Administrator przetwarza także numer rachunku bankowego oraz numer NIP oraz dane ewidencyjne (np. numer KRS), o ile takie istnieją.

2.2.

Dane gromadzone w związku z kontaktem telefonicznym lub e-mailowym

W sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą (nawet niebędąca Użytkownikiem) kieruje do

Administratora zapytanie lub innego rodzaju korespondencję, Administrator może przetwarzać dane tej osoby takie jak imię, nazwisko, adres e-

mail, adres do korespondencji.

2.3.

Dane gromadzone automatycznie (dane eksploatacyjne) Administrator może także przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania z Serwisu (dane eksploatacyjne) w tym w szczególności oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w punkcie 2.1 powyżej, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu, informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych

drogą elektroniczną.

 

3.

Cel

przetwarzania danych osobowych

3.1.

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu na potrzeby wykonania umów

zawieranych przez Administratora z Użytkownikami (Umów Obsługi Użytkownika oraz

Umów Obsługi Sprzedającego), w tym w szczególności na potrzeby umożliwienia

Administratorowi komunikacji z Użytkownikami w sprawach związanych z działalnością

Serwisu (w szczególności takich jak informacje o zmianach regulaminów, przewidywanych przerwach technicznych , wymiany korespondencji związanej z reklamacjami) umożliwienia Użytkownikom zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży,

a w wypadku danych Sprzedających także na potrzeby prowadzonych przez

Administratora, zgodnie z Umowami Obsługi Sprzedającego, działań promocyjnych.

3.2.

Jeżeli Użytkownik wyrazi na to osobną zgodę, jego adres poczty elektronicznej może być

wykorzystywany także na potrzeby przesyłania informacji handlowych.

3.3.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane także na potrzeby marketingu

bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, o ile Użytkownik nie wyraził

w tym zakresie Administratorowi sprzeciwu (który może zostać

wyrażony w dowolnej formie), w zakresie w jakim przepisy prawa nie wymagają w tym celu żadnej dodatkowej zgody.

3.4.

Dane osobowe, o których mowa w punkcie 2.2 powyżej będą przetwarzane w celu

ustosunkowania się do skierowanego do Administratora zapytania lub innej

korespondencji.

3.5.

Dane eksploatacyjne, o których mowa w punkcie 2.3 powyżej będą przetwarzane

wyłącznie w celach statystycznych.

3.6.

Administrator będzie przetwarzać dane Użytkownika także na potrzeby dokonywania

Rozliczeń oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu, a także

w innych celach, co do których Użytkownik wyraził zgodę. Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym punkcie 3.6 może mieć miejsce także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Serwisu (rozwiązaniu łączącej go z Administratorem umowy).

 

4.

Udostępnianie danych osobowych.

Wykonanie Umowy Obsługi Użytkownika wymaga przekazania danych Użytkownika, który zawarł Umowę Sprzedaży, drugiej stronie Umowy Sprzedaży oraz Firmie Kurierskiej. Dane te są przekazywane w zakresie niezbędnym dla umożliwienia wykonania Umowy Sprzedaży przez jej strony. Ponadto dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane organom państwa uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. W sytuacji dochodzenia przez Administratora roszczeń wynikających z Umowy Obsługi Użytkownika lub Umowy Obsługi Sprzedającego, dane osobowe mogą być przez Administratora przekazywane także podmiotom lub organom uczestniczącym w procesie dochodzenia roszczeń; w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego ich dochodzenia. Administrator w żadnym wypadku nie odsprzedaje

danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim na potrzeby prowadzenia przez te podmioty ich działań marketingowych.

 

5.

Prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Prawo to można zrealizować przez kontakt z Administratorem (w tym w szczególności przesłanie e-maila na adres: sklep@kolorowesklepy.pl ) lub przez samodzielne dokonanie zmian danych w ramach narzędzi informatycznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu (o ile takie narzędzia będą dostępne).

 

6. Pliki cookies.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta

w Serwisie, monitorowania sposobu korzystania z Serwisu, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.Pliki Cookiem są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie serwisu SHOWROOM. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały pisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator informuje jednak, że wyłączenie obsługi cookies może mieć negatywny wpływ na korzystanie z Serwisu.

 

7. Zabezpieczenie danych

Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

Do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie Administratora.

Administrator zarejestrował zidentyfikowane zbiory danych osobowych w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerami: 017143/2012, 017145/2012, 017155/2012.

 

8. Strony podmiotów trzecich

W Serwisie mogą znajdować się odnośniki i przekierowania do stron internetowych podmiotów trzecich.

Administrator nie jest administratorem danych osobowych gromadzonych przez takie podmioty i niniejszy dokument nie obejmuje takich stron.

 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl